Sulihírek

Támogatás

Írta: Keresztesi Ildikó on .

A tehetséges gyerekeknek anyagi támogatást igényelhet a szülő, ha a tanuló megfelel a  kritériumoknak. Határidő okt.22.

Vážená pani riaditeľka / vážený pán riaditeľ, 

radi by sme Vás informovali o 8. ročníku programu Stredoeurópskej nadácie (CEF) a spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s názvom „Talenty Novej Európy“, v ktorom doteraz CEF spolu so Slovnaftom rozdelili granty v celkovej výške 452 tisíc eur medzi218 nadaných mladých ľudí z celého Slovenska, z ktorých 66 získali grant opakovane. V tomto roku sa rozdelí spolu 66 tisíc eur. 

Touto cestou by sme Vás chceli požiadať o podporu programu „Talenty Novej Európy“, a to najmä v podobe informovania detí Vašej školy, ako aj ich rodičov, o tejto unikátnej možnosti získať finančný príspevok pre mladé talenty. 

Cieľom programu „Talenty Novej Európy“ je identifikovať najtalentovanejších mladých z oblasti umenia, vedy a športu a v záujme ich ďalšieho rozvoja ich podporiť formou grantu. Získaný grant je možné použiť napríklad na nákup hudobného nástroja, vedeckého vybavenia, športového výstroja; na úhradu výdavkov súvisiacich s účasťou na súťažiach, workshopoch a tréningoch – cestovné náklady, registračné poplatky; na úhradu nákladov na lektora alebo trénera, atď. V mnohých prípadoch tieto náklady presahujú možnosti rodičov talentovaných detí, ako aj samotných škôl a bez externej pomoci by sa nadané dieťa nemohlo ďalej rozvíjať. Právepreto CEF v spolupráci so Slovnaftom už 8. rok prichádza s programom, ktorého cieľom je podporiť výnimočné mladé talenty, ktorých rozvoj by nemal byť potlačený alebo oslabený z finančných dôvodov. 

Program je určený žiakom/žiačkam ZŠ a študentom/študentkám SŠ a VŠ s vynikajúcimivýsledkami na domácej či medzinárodnej scéne, ktorí majú jasnú predstavu o svojom ďalšom napredovaní a chcú ďalej rozvíjať svoje nadanie. V aktuálnej výzve sa môžu o grant uchádzať talenty v oblasti umenia a vedy vo veku 12-25 rokov (hudobníci a hudobníčky od 10 rokov) a talenty v oblasti športu vo veku 8-18 rokov. Výzva je určená aj v minulosti podporeným talentom. 

Prihlásiť sa do programu je jednoduché. Stačí, ak zákonný zástupca nadaného dieťaťa vyplní online prihlášku a priloží skeny potrebných dokladov na stránkewww.tne.sk, alebo ju pošle spolu s kópiami dokladovdo 22. októbra 2014 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) na adresu:Stredoeurópska nadácia, Sasinkova 12, 811 08 Bratislava. N a obálke je potrebné uviesť„Talenty Novej Európy“

Kritériá pre žiadajúcich a formulár prihlášky pripájame v prílohe.Ďalšie informácie, ako aj online prihlášky do 8. ročníka programu nájdete nawww.tne.sk. 

Vopred ďakujeme za Vašu pomoc  pri podporovaní „Talentov Novej Európy.“

 

S úctou, 

Szilvia Czuczor

Výkonná riaditeľka / Executive Director

___________________________

Stredoeurópska nadácia | Central European Foundation (CEF)

Sasinkova 12

811 08 Bratislava

 

tel.: +421 2 57 20 41 29