Škola priateľská deťom

              Myšlienka Školy priateľskej k deťom (ŠPD)

Zámerom Slovenského výboru pre UNICEF je podporiť školy vo vytváraní školského prostredia, ktoré nielen rešpektuje jednotlivé články platného Dohovoru o právach dieťaťa (medzinárodná platná norma kodifikujúca práva dieťaťa), ale ich aj reálne uplatňuje. Nespočetné hovory detí na Linke detskej istoty pri SV pre UNICEF potvrdzujú, že ani na Slovensku nie sú práva detí plnohodnotne dodržiavané, pričom sa opierame hlavne o právo byť vypočutý, ktoré deti na Slovensku uvádzajú ako tretie najdôležitejšie.

Aj preto motivujeme školy, aby vytvorili pre žiakov priestor na ich aktívnu participáciu. Je im poskytnutý priestor na vyjadrenie ich názorov, preberajú zodpovednosť za mnohé aktivity a navzájom sa učia tolerancii, svojim právam ako aj zodpovednosti voči druhým. Samotné deti zohrávajú aktívnu úlohu vo vytváraní prostredia priateľského k deťom.

Cestou uvedomovania si vlastných práv, ako aj práv ostatných, môžu deti samé meniť svoje okolie k lepšiemu. V Školách priateľských k deťom je prirodzené, že nezabúdajú prispôsobovať rozhodovania záujmom dieťaťa, teda v zmysle preambuly, ktorá sa začína slovami "Dieťa predovšetkým ..."

Dohovor o právach dieťaťa - v jazyku mladých ľudí

Od roku 1989 existuje medzinárodný dokument, ktorý sa volá Dohovor o právach dieťaťa. Dohovor hovorí, čo sa musí robiť pre všetky deti na svete, čiže aj pre vás, aby ste vyrastali v zdraví, v bezpečí, mohli chodiť do školy, váš názor bol vypočutý a aby s vami bolo zaobchádzané spravodlivo. Je samozrejmé, že aj vy máte určitú zodpovednosť a povinnosti voči ostatným deťom a dospelým, pretože aj oni majú svoje práva. Nie všetci tento Dohovor poznajú a tak je aj na tebe, ako rýchlo sa o ňom dozvedia.

Ak niekto porušuje tvoje práva alebo vidíš, že sú porušované práva iných detí, môžeš kedykoľvek zavolať na Linku detskej istoty UNICEF na bezplatné anonymné číslo 116 111.

Linka detskej istoty ako národný program Slovenského výboru pre UNICEF poskytuje v súčasnosti komplexné služby s cieľom pomáhať deťom na Slovensku ako aj ich rodičom, ktorí sa ocitnú v situácii, kedy si nevedia dať rady.

Viac informácií o práci Linke detskej istoty, prebiehajúcich projektoch, kontakty na zodpovedných pracovníkov a všetko čo vás v súvislosti s linkou zaujíma nájdete na samostatnej stránke www.ldi.sk .

Prehľad poskytovaných liniek

Linka pre deti a mládež 116 111

anonymná poradňa pre všetky deti funguje bezplatne
a non-stop počas celého roka

Linka Pomoc.sk, tiež na 116 111 na chate a e-mailom

linka pre ohrozenia detí vo virtuálnom svete funguje tiež
na č. 116 111, bezplatne a non-stop

Linka pre Hľadané deti 116 000

telefonická poradňa v prípade nezvestnosti dieťaťa funguje bezplatne a non-stop

Linky pre dospelých

rodičovská poradňa na čísle 116 111
vždy v stredu od 14:00 - 20:00 hod.

 

sociálno-právna poradňa na čísle 116 111
vo štvrtok a v sobotu od 14:00 - 20:00 hod.